ЧЗВ

For specific topics please contact us

Какво е DPM и за какво се използва?

Data Privacy Manager е уеб-базирано приложение, което позволява на компаниите лесно да управляват съгласията и заявките от потребителите съобразно изискванията на GDPR. Организациите, използващи Data Privacy Manager могат да докажат по всяко време кой, кога, през какъв канал и с каква цел им е дал или оттеглил съгласието си.

Как DPM помага на компаниите да отговарят на изискванията на GDPR?

Data Privacy Manager използва условия, процеси и логика, взети директно от регулацията GDPR. Най-важните членове, на които се основава решението, са:

  • Чл. 4 – Определения
  • Чл. 6 – Законосъобразност на обработването
  • Чл. 7 – Условия за даване на съгласие
  • Чл. 12 – Прозрачна информация, комуникация и условия за упражняването на правата на субекта на данни
  • Чл. 30 – Регистри на дейностите на обработване
  • Чл. 44 – Общ принцип на предаването на данни

Защо е необходимо да се управляват съгласията?

Data Privacy Manager предоставя на организациите пълен контрол над дадените и оттеглените съгласия в реално време. Интегрирайки се във всички системи, които обработват лична информация, Data Privacy Manager подсигурява законността на обработването на личните данни. С цел съблюдаване на законовите норми, е важно организациите да обработват само данните на граждани, които са дали съгласието си. Също така е необходимо да има възможност да се докаже начинът, по който е взето съгласието и целта, за която се обработват тези данни. Организациите могат лесно да управляват процеса по създаване на нови съгласия на най-ниско ниво и да управлява процесите по създаване на целите за обработване на данни. Решението е гъвкаво и позволява групиране на целите на обработване и изграждане на йерархия от съгласия с помощта на прости форми> Също така е възможно да се въведат и съществуващи съгласия, които не отговарят на изискваният на GDPR.

Защо е необходимо да се управляват заявките от потребителите?

От организациите, които обработват лични данни, се изисква да изпълняват заявките на гражданите в законоустановения срок. Това е предизвикателство за повечето организации, тъй като изисква високо ниво на управление на личните данни. Повишаването на нивото на информираност относно правата на гражданите на ЕС, за повечето организации означава необходимост от частично или пълно автоматизиране на процесите, поради голямото количество различни по вид заявки. Data Privacy Manager автоматизира целия процес; от регистрирането на заявката, през процеса на одобрението й и обработката на данните, до информирането на заявителя за крайния резултат. Data Privacy Manager е централната точка за обмен на информация между системите, и, чрез централното табло, може да даде информация за трендовете и ефикасността на обработка на заявките.

Какво е регистър на дейностите по обработка?

Дейностите по обработка, например, могат да бъдат процеси по управление на човешките ресурси, ежедневна обработка на личните данни на клиенти, обработка на данни в процесите на директен маркетинг и т.н. GDPR определя информацията, която трябва да бъде записана, като например името и контактна информация на администратора на лични данни, цели на обработката, категория на субекта на данни, категория на личните данни, или категория на получателя на данни. Държавният орган може да изиска регистър на дейностите по обработката, и организациите са длъжни да го предоставят в писмен или електронен вид. Data Privacy Manager е електронен регистър на дейностите по обработка на лични данни, който съдържа цялата информация, съгласно GDPR. Също така позволява по-детайлно обработване на регистрите като запис на всички типове данни, които се обработват, заедно с информация за тяхната поверителност. Всички промени по информацията относно дейностите по обработка са записани като различни версии чрез Data Privacy Manager и са достъпни за анализи.

Кой има нужда от Data Privacy Manager?

Data Privacy Manager е създаден като инструмент за Длъжностните лица по Защита на Данните. Той дава пълен контрол върху всички процеси, свързани с управлението на съгласия и заявки от потребители. В допълнение, има и управленски панел (Dashboard) където може да се проследява цялата най-важна информация в реално време. Това решение не необходим инструмент за успешната работа на Длъжностните лица по Защита на Данните, повишава отчетността и намалява възможностите за ненужни разходи, глоби и наказания.

Личната информация на всички потребители ли се съхранява в DPM?

По време на имплементацията на решението за управление на съгласията е необходимо да се обърне специално внимание дали едновременно с него се генерира и друг склад за лична информация на потребителите. Data Privacy Manager разрешава този проблем като се свързва с централната база данни без да запазва личните данни на субектите. За организации, които са по-малки и с по-проста структура, е възможно да се въведат всички данни в Data Privacy Manager. Така той ще стане централната точка и база данни за личната информация на потребителите.

Как се лицензира DPM?

There are two license versions:

  1. SME (Малки и средни компании) – за организации до 250 служителя и приход до 50 мил EUR
  2. Enterprise – за организации с повече от 250 служителя и приход над 50 мил. EUR. Един лиценз за всеки Администратор на Лични Данни.

What is the price of the Data Privacy Manager?

For price inquiries and offers visit our pricing page or contact us at info@dataprivacymanager.net

Как се интегрира в съществуващата архитектура?

Тази интеграция изисква значително количество време и финансов ресурс. С наближаването на датата за въвеждане на GDPR, Data Privacy Manager помага да се ускори процеса по привеждане в съответствие и ви дава възможност да фокусирате ресурсите си в персонализиране на съществуващите системи (напр. Фронт-енд, CRM, Фактуриране, ERP, и т.н.). Архитектурата на Data Privacy Manager е разработена така, че приложението да е адаптивно и отворено към възможно най-много организации без значение от техния размер и използваната технология. Може да използвате SQL Server, Oracle или DB2 като база данни. Приложението е централна точка за събиране и репортване на информация относно съгласия и заявки от Субекти на Данни и изпраща информацията чрез API към ESB или директно към съществуващите клиентски системи.

Съществува ли DPM в Облака (SAAS – Софтуер като Услуга)?

Да, съществува! За организации, които са ориентирани към Облачни решения, Data Privacy Manager е наличен като част от платформата на Microsoft Azure.